Protecció de dades i consentiment

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment les disposicions relatives a aquesta matèria de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció, quedeu informat/ada que: 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és l'entitat RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. 2. Les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades són protecciodedades@lonada.com, Avda. Diagonal, 537 6 4 08029 Barcelona (Barcelona), amb la qual podeu contactar per a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals. 3. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la de gestionar les denúncies que arriben al canal de denúncies de l'entitat i vetllar pel compliment de les obligacions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer i la resta de normativa aplicable. 4. Pel que fa a la legitimació per al tractament de les vostres dades personals, aquest és un tractament és necessari pel compliment d'una missió en interès públic o en l'exercici de les funcions de responsable del canal de denuncies de l'entitat, d'acord amb l'atribució de funcions per la Llei 2/2023, de 20 de febrer. 5. Sens perjudici que es puguin sol·licitar altres dades que no tenen la consideració de dada personal d'acord amb la normativa d'aplicació, les dades personals que seran objecte de tractament són les següents: dades personals contemplades al formulari del propi canal, dades de contacte (telèfon, adreça electrònica), signatura manuscrita/electrònica. 6. No es preveu la comunicació de les vostres dades, tret d'obligació legal. 7. Les vostres dades es tracten en el marc de l'activitat de tractament “Gestió del Canal de Denuncies”. 8. No està prevista la transferència internacional de les dades per a aquest tractament. 9. Les dades es conservaran per al temps indispensable per al compliment de la finalitat per a la qual es van recollir i fins després que s'hagi produït el cessament de la persona responsable del sistema intern d'informació només quan el tractament hagi deixat de ser necessari per a les eventuals responsabilitats que es poguessin determinar. 10. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d'oposició d'acord amb el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril mitjançant una comunicació adreçada a la al delegat de protecció de dades a protecciodedades@lonada.com. Podeu adreçar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics (per correu postal) adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé presencialment al Registre d'entrada de documents de l'APDCAT o al Registre d'entrada de qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, o mitjançant la presentació de la reclamació en una oficina de correus d'acord amb la normativa d'aplicació.


Tancar